news/2359_0_200.jpg
MOK Akadémia szakmai program 20182017. december 7. (csütörtök) 10:47mok.huMOK-hírek

A MOK Akadémia programja:

2018.01.13. 9 – 11 Kamarai Törvény
MOK külső kapcsolatai (politika, EU.) 
11 – 12 MOK felépítése 
12 – 15 Alapszabály 
MOK működése
MOK gazdálkodása (pénzügy, szerződések.) 

2018.01.27. 9 – 15 Egészségügyi intézményrendszer felépítése, 
egészségügyi ellátások szintjei, 
igazgatás szervezete, irányítási rendszere,
ellenőrzési rendszer, közszolgáltatás szervezése,
kapcsolódó szabályrendszer (követelmények, engedélyek).

2018.02.17. 9 – 10 Ákr. alapvető rendelkezései
10 – 11 Etikai Bizottságok feladatai, eljárásrend. 
11 – 12 Felügyelő Bizottságok feladatai, munkája 
12 – 15 Kommunikáció az egészségügyben

2018.03.03. 9 – 15 Polgárjogi alapismeretek I.
Személyiségvédelem, sérelemdíj
a kötelmek általános szabályai pl. elévülés, 
képviselet, egyetemleges kötelezettség,
engedményezés, tartozáselismerés, tartozás vállalás, stb.

2018.03.24. 9 – 15 Polgárjogi alapismeretek II.
A szerződéstan legfontosabb rendelkezései:
szerződés létrehozása, az érvénytelenség és a hatálytalanság
szabályai, szerződési biztosítékok rendszere és a
szerződésszegés jogkövetkezményei, stb.

2018.04.14. 9 – 15 Egészségügyi jog I.
Betegek jogai, eü. dolgozók jogai és
kötelezettségeinek alapvető szabályai, vonatkozó rendelkezések.
2018.05.05. 9 – 15 Egészségügyi jog II.
Gyakorlati problémák megoldása: pl. eü. ellátás
megtagadása, beteg önrendelkezési joga, 
adatvédelem, orvosi titoktartás, 
EU egészségügyi joga.

2018.05.26. 9 – 15 Munkajog I.
Alapismeretek: az egészségügyi tevékenység típusai:
szabadfoglalkozás, munkaviszony, stb.
Az MT, Kjt, Ktv, hatálya.
Az érdekviták struktúrája: az országos érdekegyeztetés helye,
szerepe és jogköre a magyar munkajogban.

2018.06.16. 9 – 13 Munkajog II.
A munkajogi jogalanyiság munkavállalói és
munkajogi oldalon: a munkáltatói jogkör gyakorlásának kérdése,
munkaviszony létesítésének, megszüntetésének alapvető kérdései,
Munkaidő, pihenőidő, ügyelet, készenlét szabályai az
egészségügyben.
13 – 15 A MOK lehetőségei a munkajogi vitákban

2018.09.01. 9 – 15 Társadalombiztosítási jog, egészségbiztosítás,
ellátási formák: egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás,
anyasági ellátások rendszere.
Keresőképtelenség idejére járó ellátások.
A nyugdíjbiztosítás intézményrendszere, balesetbiztosítási 
ellátások. Egészségbiztosítás Magyarországon.

2018.09.22. 9 – 11 Az E alap mint költségvetési elem, a NEAK szerepe.
11 – 15 Egészségügyi vállalkozások joga, társasági jog: Kkt Bt Kft
egyéni vállalkozás, jellegzetes szerződéstípusok az eü-ben, 
Vállalkozási, megbízási szerződés, kezelési szerződés, feladat-
ellátási szerződés, közreműködői szerződés, elhatárolás a színlelt 
munkaszerződéstől, stb.

2018.10.06. 9 – 11 Egészségügyi vállalkozások alapítása.
11 – 15 Pénzügyi alapismeretek.

2018.10.27. 9 – 15 Felelősségi rendszer az egészségügyben I.
MOK Etikai Kollégium, Etikai Kódex.

2018.11.17. 9 – 15 Felelősségi rendszer az egészségügyben II.
A polgári jogi felelősség általános szabályai, alkalmazása
az egészségügyben. A „műhiba” műtéti kockázat fogalma, 
megítélése a bírói gyakorlatban. A kártelepítés.
Az egészségügyi közvetítői eljárás.

2018.12.08. 9 – 14 Az orvos büntető jogi felelőssége: foglalkozás körében 
elkövetett veszélyeztetés, az egészségügyi beavatkozás, az
orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés
elleni bűncselekmények.
14 – 15 TESZT.

Figyelembe vettünk minden már ismert ünnepet, így három alkalommal két hét után következnek az előadások. A szombati előadásnap, és az előre közölt időbeosztás lehetővé teszi a Kollégák számára az ügyeleti beosztás, továbbképzés és családi programok tervezését, anélkül, hogy a tanfolyami részvétel sérülne.

ELŐADÁSOK HELYE: MOK Székház Budapest VI. Szondy u 100.

Vissza

KEGFRISSEBB HÍREINK

Új 1,5T MR Baján2017. december 10.
További hírek...